Acta Assemblea General temporada

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SOCIS DEL CERDANYOLA CH, celebrada el dia 26 d’abril de 2018, a les 20:00 hores en segona convocatòria, a la seu social sita en Cerdanyola del Vallés, C/. Santa Anna s/n, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Precs i preguntes
1.Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2.Aprovació dels Comptes Anuals de la Temporada 2015/2016.
3.Aprovació de la gestió realitzada per la Junta Directiva durant la Temporada 2015/2016.
4.Aprovació dels Comptes Anuals de la Temporada 2016/2017.
5.Aprovació de la gestió realitzada per la Junt directiva durant la temporada 2016/2017.
6.Projecte d’Activitats i Pressupost de la Temporada 2017/2018.
7.Carta dimissió President.
8.Convocatòria Eleccions Junta Directiva
9.Precs i preguntes.

Presents els següents socis:

Com a socis i membres de la junta: Lluis Sisquella, Mario Núñez, David Zarroca, i Francisco Martín.
Socis: Antoni Ros Carrillo, Josep Maria Aranda, Marçal Torras Escorsell, Salvador Querol Simó, Santiago Hernández Lluch, Francisca Muñoz López, Gabriel Lopez Ortuño, Joan Casas, Pere Antón Martínez Marcó, Marc Miranda Llançana (amb vot delegat en María Rosa Lara), Francesc Carrion, Joan González Moreno, Joan González Felip, Carme Pascual, Sergi Altafaja, Raúl Cañabate, Robert Vasiete, José Río, Eusebio Molina, Gabriel Alonso, José López, Raúl Agüera, Diego Carrillo, Albert Carrillo, María Rosa Lara, David Cullell, Juan Carlos Pérez, Abel Zurrón, Maribel Castro, Daniel Martín, Miquel Ninyerola, Lluis Berenguer, i Ester Fornell.

Francisco Martín pren el torn de paraula i després d’agrair la presència de tothom i de comentar que s’estava inaugurant amb aquesta sessió la nova seu del club en el soterrani del pavelló, demana permís per llegir un resum de l’acta de l’assemblea anterior en comptes de fer una lectura literal. No hi ha objeccions.

Francisco Martín informa de la dimissió de l’anterior President, el senyor Juan Manuel Piqueras, passant a ocupar el càrrec de manera provisional el senyor Lluis Sisquella com a vicepresident anterior.
Es fa la lectura del resum de l’acta de l’assemblea anterior.

Queda aprovada per 16 vots a favor i cap vot en contra, comptabilitzant-se la resta com abstencions.
Mario Núñez presenta els comptes de la temporada 2015/2016.

S’aproven els comptes per 13 vots a favor i 2 vots en contra, comptabilitzant-se la resta com abstencions.
Francisco Martín presenta la gestió de la junta en la temporada 2015/2016.

El senyor Antoni Ros planteja una reorganització del model de les 24 hores, dividint-la en dos torneigs, un per la base i un exclusiu pels primers equips. Així podrien realitzar-se amb el format antic de 24 hores continuades.

El senyor Joan Gonzàlez ens il·lustra amb dades històriques de les 24 hores.

Es sotmet a votació l’aprovació de la gestió que queda aprovada per 18 vots a favor i cap vot en contra, comptabilitzant-se la resta com abstencions.

Mario Núñez presenta els comptes de la temporada 2016/2017, comentant l’increment d’equips que ha experimentat el club.

Joan Gonzàlez comenta que els pares no han de pressionar als entrenadors i no han de cronometrar el temps de joc de cada jugador.

Lluis Berenguer comenta que no troba en el pressupost les despeses separades per events. Mario Núñez respon que els ingressos sí estan desglossats, però no així les despeses, que s’han agrupat. Promet que els propers pressupostos, amb la contractació d’una gestoria per portar els comptes, seran més explícits i precisos.

El senyor Joan Gonzàlez Moreno pregunta per la quantitat de 500 euros que figura al saldo final de l’exercici. Mario Núñez l’explica que aquesta és la quantitat resultant del saldo final de la temporada anterior, i que per tant és la quantitat amb la que iniciem el nou exercici.

La senyora Carme Pascual insisteix en el fet que no hi ha una despesa desglossada per events i que això no pot ser correcte.

Se sotmet a votació l’aprovació dels comptes de la temporada 2016/2017 que queden aprovats per 13 vots a favor i cap en contra, comptabilitzant-se la resta com abstencions.

Francisco Martín presenta la gestió de la junta en la temporada 2016/2017.

El senyor José Río manifesta el seu disgust davant la situació viscuda. Explica que el president ha desaparegut, ha abandonat el club, i que la Junta no ha acceptat els oferiments d’ajut dels socis que han volgut col·laborar. Manifesta que el primer equip masculí té el millor porter de la categoria amb diferència, 2 jugadors de gran nivell que s’han incorporat aquesta temporada, 3 jugadors de la casa de tota la vida amb nivell per estar jugant a la categoria Nacional Catalana i mantenir l’equip de mitja taula cap amunt, i a pesar de tenir aquesta plantilla el joc fa pena.

Es queixa que a pesar de tot això, la junta no pren cap decisió.

Francisco Martín li demana quines decisions esperava que hagués pres la junta. José Río no vol precisar.

Se sotmet a votació la gestió de la junta directiva la temporada 2016/2017, i queda aprovada amb 17 vots a favor i cap en contra, comptabilitzant-se la resta com abstencions.

Mario Núñez presenta el pressupost de la temporada 2017/2018
Toni Ros pregunta si no s’ha demanat a l’Ajuntament que aconsegueixi pel club patrocinis de les noves empreses que s’han instal·lat a Cerdanyola.
Mario Núñez i Francisco Martín expliquen alguns dels intents que s’han portat a terme per aconseguir aquest tipus de col·laboració, fins i tot a través de l’Associació de l’Esport de Cerdanyola de la que el club és soci.

Joan Gonzàlez pregunta si el club es pot desgravar l’IVA.

Lluis Sisquella li dona les explicacions oportunes com a professional.

Joan Gonzàlez i Antoni Ros fan consultes sobre la càrrega impositiva que hauria de suportar el club en cas de resultat premiat en la loteria nacional que distribueix al Nadal.

Lluis Berenguer i Lluis Sisquella donen les explicacions oportunes i tranquil·litzen els ànims al respecte d’aquesta eventualitat.

Abel Zurrón demana que en properes assemblees es mostrin les xifres corresponents al nombre d’equips i jugadors.
Diego Carrillo diu que troba a faltar dades sobre els objectius pedagògics del club.
Joan Casas demana que els temes pedagògics siguin tractats en un acte diferenciat i fora de l’assemblea de socis.
Mario Núñez es compromet a organitzar reunions específiques al respecte, amb el coordinador i els pares i mares repartint-los per franges d’edat.

Se sotmet a votació el pressupost de la temporada 2017/2018 i queda aprovat per 18 vots a favor i cap en contra, comptabilitzant-se la resta com abstencions.

Francisco Martín es disposa a presentar la gestió de la junta durant la present temporada.

Diverses persones opinen que amb la temporada en curs, resultaria més oportú presentar la gestió de la temporada 2017/2018 en la propera assemblea, un cop hagi finalitzat la temporada. Així s’acorda.

S’arriba al punt 7 de l’ordre del dia, que és la presentació de la dimissió de Juan Manuel Piqueras.
Lluis Sisquella explica que fa dues temporades el deute del club era superior als 240.000 €. Que va prometre assumir el deute acceptant el pis del club a canvi tot i la diferència substancial de valor, i que així ho ha fet, de manera que en la actualitat el club està lliure de deute. Comenta que és president fins a la convocatòria d’eleccions, però que no continuarà en una propera junta, i valora positivament la feina de les persones que formen la junta actual. Es mostra localitzable i disponible per qualsevol circumstància.

S’arriba així al punt 8 de l’ordre del dia, que tracta sobre la convocatòria d’eleccions.

Mario Núñez presenta i dona la paraula al senyor Raúl Cañabate, que proporciona les explicacions sobre el procés electoral.
Indica que de l’assemblea ha de sorgir una junta electoral formada per tres titulars i tres suplents. S’acorda que el període de publicitat del cens electoral per tal de poder presentar al·legacions serà des de l’endemà dia 27 d’abril i fins el dia 16 de maig. El cens estarà disponible a l’oficina del club.
S’acorda també que el dia de les eleccions serà el 14 de juny d’enguany. S’explica que la presentació de candidatures estarà oberta durant els 12 dies hàbils després de l’aprovació del cens, es proposa el 6 de juny com a data final de presentació de candidatures.

Joan Gonzàlez pregunta el motiu pel qual el seu nombre de soci actual és més alt que abans. Francisco Martín l’explica que s’ha intentat millorar el nombre de soci de tothom que ha mantingut la seva condició de soci al llarg del temps.
Joan Gonzàlez replica que ell ha estat soci permanentment. Francisco Martín no ho posa en dubte, però explica que per causa dels canvis de numeració dels comptes bancaris s’han perdut molts cobraments pel camí i és possible que per aquesta raó no s’hagi pogut cobrar el rebut corresponent i s’hagi
pogut considerar aquesta interrupció com una baixa temporal de la condició de soci. Totalment errònia, és clar. Si estem davant d’un error, es corregirà la numeració del carnet, ja que entenem que per moltes persones és un tema molt significatiu.

Tant Mario Núñez com Francisco Martín manifesten l’agraïment per la tasca que està fent Josep Maria Aranda en la recuperació de socis que per un motiu o un altre han deixat d’estar registrats com a tals.

Es realitza el sorteig per la composició de la junta electoral amb el següent resultat:

MEMBRES TITULARS
1- Eusebio Molina
2- Miquel Ninyerola
3- José Río

MEMBRES SUPLENTS
1- Lluis Berenguer
2- Joan Gonzàlez
3- Sergi Altafaja

S’arriba al punt de Precs i Preguntes

La senyora Carme Pascual demana l’enviament de l’acta de l’assemblea per e-mail. Se li respon que la tindrà disponible en un breu termini al web del club.
Pregunta també si els pressupostos es fan de setembre a agost i no per any natural. Se li respon que és així.

Sense més intervencions, s’aixeca la sessió a les 22:30